Teori

8 digital skills we must teach our children

Läs mer här.

Varför vi använder olika webbtillämpningar men även appar och program utifrån ett lärandeperspektiv

Blooms taxonomi

"Blooms taxonomi för lärandemål har sex nivåer som går från en lägre nivå på lärande till ett högre.Den lägsta nivån är längst ner på trappan så man bör sträva efter att komma högre upp i sitt lärande." Källa: Ullis skolsida
Här är några sidor där du kan hitta olika exempel vad det kan vara för webbtillämpningar, program och appar som passar under de olika nivåerna.
Bloom’s Digital Taxonomy 
Bloom’s quicksheets.pdf
Blooms taxonomi på Pinterest
Blooms taxonomywheel för iPad apps
The modern taxonomy wheel

Lärarkompetens, vad är det? - om TPACK

TPACK eller TPCK (Mishra & Koehler, 2007) är en modell som belyser vilka kompetenser en lärare behöver ha idag, eller rättare sagt, mötet mellan dem.

TPACK är samverkan mellan kunskaper inom teknik, pedagogik och ämne. Det handlar om:
  • hur man pedagogiskt, genom tekniken, lär ut ett särskilt ämne på ett konstruktivt sätt
  • kunskap kring vad som gör ett visst ämnesinnehåll lätt eller svårt, samt hur tekniken kan underlätta
  • kunskap kring hur teknik kan användas för att bygga vidare eller förstärka elevernas nuvarande ämneskunskaper
    källa
Länkar:
EU´s nyckelkompetenser för livslångt lärande
De gavs ut som rekommendationer redan 2006 av Europaparlamentet. Rekommendationerna utgår från arbetsprogrammet Utbildning 2010.

Åtta olika nyckelkompetenser använder EU och OECD när de belyser vad varje medborgare behöver för att klara sig väl, och vilka kompetenser och förhållningssätt varje land i ett längre perspektiv antas behöva för att utvecklas hållbart samt stärka sitt humankapital. Alla nyckelkompetenserna anses lika viktiga. Var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Flera av dessa kunskaper och färdigheter överlappar och kompletterar varandra, och aspekter som är av vikt på ett område stöder kompetensen på ett annat. (Källa: Wikpedia)

Här kan du läsa mer om alla EU`s nyckelkompetenser för livslångt lärande.
1.     Kommunikation på modersmålet.
2.     Kommunikation på främmande språk.
3.     Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
4.     Digital kompetens.
5.     Lära att lära.
6.     Social och medborgerlig kompetens.
7.     Initiativförmåga och företagaranda.
8.     Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.
Dessa åtta nyckelkompetenser ska vara ett referensverktyg för EU-länderna och deras respektive utbildningspolitik. EU-länderna bör försöka se till att
  • alla ungdomar efter grundutbildningen har utvecklat nyckelkompetenserna till en nivå som utrustar dem för vuxenlivet och utgör en grund för vidareutbildning,
  • lämpliga möjligheter ges till unga som behöver särskilt stöd i sin utbildning så att de kan uppfylla sin utbildningspotential,
  • vuxna kan utveckla och uppdatera sina nyckelkompetenser under hela livet, med särskild prioritet på vissa grupper såsom personer som behöver uppdatera sin kompetens,
  • lämplig infrastruktur finns för vidareutbildning och yrkesutbildning för vuxna, åtgärder vidtas för att säkerställa tillgång på utbildning och arbete och stöd finns för inlärarna själva utifrån deras egna, specifika behov och kvalifikationer,
  • det finns en enhetlighet i tillhandahållandet av vuxenutbildningar genom nära kopplingar till den politik som berörs.
 (Källa: www.europa.eu)
Skolverket har en skrift om nyckelkompetenserna: Skolverket – Nycklar till ett framgångsrikt liv

SAMR-modellen

SAMR-modellen som är skapad av  Ruben R. Puentedura har fyra nivåer. 


Här kan ni läsa kritik om SAMR-modellen: SAMR är inte ett stege! 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...