Det svenska teckenspråkets handalfabet

Teckenspråk hjälper barnen med bokstäverna

Bild: Karin Wilkensson Jela Design

www.jela-design.se

"I dag talar man ofta om att vi möter information via både text och bild vilket innebär att mycket text uttrycks på olika sätt, d v s genom tidningar, tidskrifter, reklambroschyrer, affischer, sagoböcker, läroböcker och instruktionsböcker. Detta sätt att se vilket samband som finns mellan språklig och grafisk form kallar man för multimodalitet. Multimodala texter är sådana texter som understöds av både skrift, tal, bild och andra visuella medel samt visuella-gestuella språk såsom exempelvis svenskt teckenspråk. Idag råder det en stor enighet inom språkforskning om att multimodalitet i förståelsen av olika språksystem och användning av symboler är att utveckla elevers läs- och skrivlärande eftersom olika texter idag representeras av olika textgenrer. Multimodala texter kan alltså uppöva barns medvetenhet om att språk kan uttryckas både genom skrivet, talat och tecknat språk i olika medier och på olika arenor. Fördelen med multimodala texter skulle således vara att förankra innebörden av olika texter med hjälp av bilder, texter och i det här fallet även med svenskt teckenspråk." källa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...